JonJudsun

เกี่ยวกับเรา

“หมาจรจัด” เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างทางสังคมของไทยมาเป็นระยะ เวลานาน แม้ว่าจะมีความพยายามจากหลายภาคส่วนในการที่จะจัดการกับปัญหานี้ แต่ขาดการบูรณา การในการทํางานทําให้เกิดความซ้ําซ้อน และสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นจํานวนมาก

อีกทั้งยังขาด ความตระหนักรู้ถึงปัญหาของคนในสังคม ทําให้ไม่สามารถจัดการกับปัญหาหมาจรจัดได้อย่างมี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

จึงเกิดเป็นคําถามทางวิชาการในการที่จะศึกษาวิจัยเพื่อให้ทราบถึงแนวทางใน การที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบ โดยการศึกษานี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน ที่ผ่านกระบวนการ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสํารวจ สัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลจากกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ร่วมกับการบูรณาการศิลปะการออกแบบศาสตร์ต่างๆ ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้

จรจัดสรรโมเดล

ในการวิจัยภายใต้ชื่อโครงการ “จรจัดสรร” ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์สู่ “การออกแบบ” เพื่อการยกระดับสวัสดิภาพหมาจรจัดในหลายมิติทั้งรูปแบบระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการเพิ่มคุณค่าและศักดิ์ศรีให้หมาจรจัดผ่านกิจกรรมที่ออกแบบที่สามารถสื่อสารไปยัง กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย โดย “ระยะสั้น” ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการดําเนินการแก้ปัญหาปลายเหตุ หรือเฉพาะหน้าของสวัสดิภาพของหมาจรจัดที่เกิดขึ้นกับหมาจรไม่อิสระ หมาจรอิสระ และคน จร จัดสรรจึงตั้งเป้าหมายและวางกรอบข้อสันนิษฐานในการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสวัสดิภาพหมา จรจัดในศูนย์พักพิงและชุมชน ควบคู่กับการสื่อสารปัญหาหมาจรจัดแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านการ ออกแบบกิจกรรมและสื่อที่เหมาะสมกับสภาวการณ์สังคมยุคดิจิทัล พร้อมด้วยการดําเนินงานใน “ระยะยาว” กับการแก้ปัญหาหมาจรจัด ในการวิจัย “จรจัดสรร” ยังคงมุ่งเน้นประเด็นการปลูกฝัง และกระตุ้นจิตสํานึกของคน ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาหมาจรจัด เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจและนํามา ซึ่งความร่วมมือในการแก้ปัญหาหมาจรจัดอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนในการทดลอง ออกแบบดังต่อไปนี้

แนวทางการออกแบบศูนย์พักพิง

จรจัดสรร + ศูนย์พักพิงฯ = จรจัดสรรโมเดล