JonJudsun

เกี่ยวกับจร

หมาจรจัด กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพฯ ได้แบ่งหมาที่ไม่มีเจ้าของหรือหมาจรจัดออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. หมากึ่งจรจัด หมายถึง หมาที่อยู่ตามชุมชนหรือถนน มีคนให้อาหารและคอยดูแลบ้าง และ 2. หมาจรจัดจริงๆ ซึ่งเป็นหมาไม่มีคนดูแลให้อาหารเลย ใช้ชีวิตหาอาหารอย่างอิสระตามธรรมชาติ ซึ่งจากการศึกษาและการลงพื้นที่งานวิจัยนี้แบ่ง หมาจรจัดออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.หมาจรอิสระ 2. หมาจรไม่อิสระ

หมาจรอิสระ คือ หมาจรจัดที่อยู่ตามชุมชน หรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระ จะมีคนให้อาหารหรือไม่มีคนให้ก็ตาม

หมาจรไม่อิสระ คือ หมาจรจัดที่อยู่ตามสถานที่พักพิงหมา ทั้งของภาครัฐ เอกชน และส่วนบุคคล

หมาชุมชน หรือ สุนัขชุมชน 
เป็น ส่วนหนึ่งของโครงการสุนัขชุมชน ที่ภาครัฐ เอกชน และจิตอาสา ร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาหมาจรจัดในชุมชน โดยมีอาสาสมัครชุมชนช่วยกันดูแลเรื่องความเป็นอยู่ อาหาร สุขภาพ และสวัสดิภาพ ดูแลทำหมัน ฉีควัคซีน

การจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
หมายความว่า การจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ คือ การเลี้ยงหรือการดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู่ อาหาร และน้ำอย่างเพียงพอ

ที่พักพิงหมาจรจัด
หมายความว่า สถานที่สำหรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ สัตว์ที่ถูกทารุณกรรม สัตว์ที่เจ้าของเสียชีวิต สัตว์ที่มีเจ้าของแต่สภาพแวดล้อม การอยู่อาศัยของสัตว์กระทบกับประชาชนโดยรอบ หรือสัตว์ที่เจ้าของไม่ประสงค์จะเลี้ยงต่อไป