JonJudsun

“พัก พิง” โดย จรจัดสรร

ภาพ กรอบแนวความคิดในการออกแบบ “พัก พิง” โดย จรจัดสรร (โดย ยศพร จันทองจีน เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564)

สำหรับ “พัก พิง” โดย จรจัดสรร ด้วยวัตถุประสงค์ของการยกสวัสดิภาพหมาจรจัดในชุมชนเป็นแผนระยะสั้นในการแก้ปัญหาที่สามารถดำเนินการได้ในทันที ทว่าขณะเดียวกันการขยายเครือข่ายและติดตั้ง “พัก พิง” ในชุมชนอย่างแพร่หลาย เป็นแผนระยะยาวที่จะผลักดันให้ “พัก พิง” เป็นสื่อเชิงสัญญะ ที่นอกจากจะกระตุ้นให้ผู้พบเห็นเกิดจิตสาธารณะและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาหมาจรจัดในสังคมแล้ว ในภาคของการบริหารจัดการแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “พัก พิง” ยังสามารถเป็นเครื่องบ่งชี้อาณาเขตพื้นที่ที่หมาจรจัดในชุมชนได้รับการดูแล และสามารถพัฒนารูปแบบเครือข่ายการให้ข้อมูลสถานะหมาจรจัดในพื้นที่ว่ามีมากน้อยเพียงใดที่ต้องทำหมัน ฉีดวัคซีน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานหลัก ลดความซ้ำซ้อนและข้อพิพาทในการทำงานระหว่างหน่วยงานได้อีกทอดหนึ่ง

ภาพ ภาพแสดงการใช้งาน “พัก พิง”
ภาพ ผังแนวคิดในการออกแบบพื้นที่สำหรับหมาจรอิสระ

ดาวน์โหลด แบบพักพิง

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดแบบแปลน ‘พักพิง’ ให้หมาจรจัดใกล้ละแวกบ้านได้  ฟรี!!

ภาพ การปรับ-พัฒนา “พัก พิง”