JonJudsun

คุณผ่านคุณสมบัติ ตามเงื่อนไข

ยินดีด้วย คุณผ่านเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ ขอขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสุนัขจรจัดได้มีที่พักพิงที่ดี

วิธีการใช้งาน พักพิง

ดาวน์โหลดแบบ พักพิง

ขอให้สนุกกับการสร้างที่พักหลังเล็ก ๆ ให้สุนัขจรจัดในพื้นที่บ้านของคุณ