JonJudsun

จรจัดสรร สัญจร

               จรจัดสรรสัญจร คือ การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กและยาวชน เพื่อให้ทำความรู้จักเรื่องราววัฏจักรของการเกิดหมาจรจัด เข้าใจประเภทของหมาจรจัด แนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อพบสุนัขจรจัด เพื่อสร้างการตะหนักรู้ เช่น ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการเมื่อเจอสุนัขป่วย บาดเจ็บ ถูกทารุณกรรม ควรจะติดต่อกับหน่วยงานไหน หรือ สุนัขหลง สุนัขหาบ้าน  ควรจะบอกหน่วยงานใดเพื่อให้หมาจรมีโอกาสจะมีบ้านหรือถูกรับไปเลี้ยง โดยกิจกรรมนี้เกิดขึ้นที่คาเฟ่ Our farm ฟาร์มเราเอง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเด็กๆและคุณครูจากโรงรียนนานาชาติ เข้ามาสนใจในกิจกรรมนี้

วัตุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ทำความรู้จักหมาจรจัด

(แยกแยะระหว่าง หมามีเจ้าของ กับ หมาจรจัด)

อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

1.ภาพฉากสถานที่ และสถานการ์ต่างๆ

เป็นภาพติดฟิวเจอร์บอร์ด

ตั้งไว้เพื่อจำลองสถานการณ์

2. ภาพหมา 1 ตัว ขนาดเท่าจริงแปะไว้บนฟิวเจอร์บอร์ด

นำไปตั้งใน

สถานที่ต่างๆ เพื่อฝึกจำแนกความเป็นหมาจร

วัตถุประสงค์

เด็กและเยาวชนสามารถเข้าใจว่าหมาแบบไหน

คือ หมาจรจัด

กิจกรรมที่ 2 เข้าใจหมาจากพฤติกรรมที่หมาแสดงออก
อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

ภาพหมาในลักษณะท่าทางต่างๆ เช่น ดู, ใจดี, เชื่อง

ขนาดท่าจริงตั้งไว้

วัตถุประสงค์

เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงการปฏิบัติตัวเมื่อเจอหมาใน

รูปแบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัย

 
กิจกรรมที่ 3 เจอหมาแบบไหนต้องแจ้ง จรจัดสรร
อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

ภาพหมาในลักษณะท่าทางต่างๆ เช่น ลูกหมา หมาป่วย

หมาถูกทำร้าย

หมาหลง หมาไม่ได้ทำหมัน

วัตถุประสงค์

เด็กและเยาวชนเข้าใจว่าเมื่อเจอหมาแบบไหนถึงต้องแจ้ง

ขอความช่วยเหลือ

เพื่อเป็นส่วนช่วยในการจัดการปัญหาหมาจรจัด