JonJudsun

คุณสมบัติของท่านไม่ตรงตามเงื่อนไข

จรจัดสรร ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจและหวังว่าโครงการหน้าจะมีท่านเป็นกำลังสำคัญ ที่จะร่วมมือกันในการจัดการปัญหาหมาจรจัดต่อไป

ท่านสามารถติดตามโครงการอื่นๆจากกลุ่ม Facebook  จรจัดสรร

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของหมาจรจัด หรือกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกลุ่ม facebook จรจัดสรร