JonJudsun

กิจกรรมที่ผ่านมาในปี 2023

จรจัดสรร X Bangkok Design Week 2023

Street Art  For Street Dogs

2022

จรจัดสรร X You

ชวนคุณมาวาดรูป ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของหมาจร" ตามจิตนการ

จรจัดสรร X You

กิจกรรมระดมทุนด้วยภาพวาดเพื่อนำไปสร้างงานศิลปะ NFT รายได้ทั้งหมดจะไปสนับสนุนโครงการ จรจัดสรร

อ่านต่อ >>

จรจัดสรร สัญจร

 จรจัดสรรสัญจร คือ การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กและยาวชน เพื่อให้ทำความรู้จักเรื่องราววัฏจักรของการเกิดหมาจรจัด เข้าใจประเภทของหมาจรจัด

จรจัดสรร สัญจร

 จรจัดสรรสัญจร คือ การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กและยาวชน เพื่อให้ทำความรู้จักเรื่องราววัฏจักรของการเกิดหมาจรจัด เข้าใจประเภทของหมาจรจัด

อ่านต่อ >>

2021

โครงการนี้เริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาสุนัขจรจัด ลงพื้นที่สำรวจพื้น โดยเลือกชุมชนเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และชุมชนวัดนางนอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนต้นแบ่บในการศึกษา โดยวิเคราะห์ถึงสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดในพื้นที่ และบริบทความสัมพันธ์ระหว่างหมาจรและคนในชุมชน วัสดุในพื้นที่ที่สามารถนำมาประกอบใช้ในนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ได้ รวมถึงพิกัดและจุดติดตั้ง Shelter จรจัดสรร ในชุมชนที่เหมาะสมและเป็นไปตามความสมัครใจของอาสาสมัครในพื้นที่ หลังจากออกแบบ ผลิตและนำไปติดตั้งทดลองใช้จริง จากนั้นจึงสรุปผลความคิดเห็นทั้งจากคนในพื้นที่และผู้พบเห็น เพื่อประเมินผลว่าการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของหมาจรจัดได้มากน้อยเพียงใดและนำผลสรุปดังกล่าวไปพัฒนา และขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆซึ่ง Shelter จรจัดสรร เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์โดยคำนึงถึงภาพลักษณ์ที่ดีภายในชุมชน และสวัสติภาพของสุนัขจรจัดควบคู่กัน ในขณะเดียวกันก็เป็น สาร์ ที่ใช้สื่อกับคนในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้กิดความตระหนักรู้ และนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกถึงการแก้ปัญหาหมาจรจัดที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป