JonJudsun

Stand for Strays

จรจัดสรร เริ่มต้นมาจาก ความรัก เนื่องจากเป็นคนรักหมาและคอยช่วยเหลือหมาจรจัดมาโดยตลอด เมื่อมีโอกาสจึงได้เริ่มทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหมาจรจัด เพื่อให้งานวิจัยนี้มีประโยชน์และสามารถจัดการกับปัญหาได้จริง จะต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มคนในสังคมหลากหลายกลุ่ม กลุ่มนี้จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม กลุ่มนี้ไม่ได้แสวงหากำไร แต่ดำเนินการด้วยความรักและความต้องการในการจัดการกับปัญหาอย่างเป็นระบบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับปัญหาหมาจรจัดไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดแบบ 'พักพิง' ฟรี!

"พัก พิง"

“พัก พิง” โดย จรจัดสรร มีวัตถุประสงค์ของการยกสวัสดิภาพหมาจรจัดในชุมชนเป็นแผนระยะสั้นในการแก้ปัญหาที่สามารถดำเนินการได้ในทันที และสามารถดาวน์โหลดแบบพักพิงเพื่อนำไปใช้กับหมาจรจัดภายในละแวกบ้านได้